Ochrana osobních údajů

Souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů


Poskytovatelem je Michal Bureš, IČO: 05024803, Sládkova 854, 539 73 Skuteč.
Uživatelem je podnikatel, který na E-shopu nabízí své služby, které poskytuje spotřebiteli na základě jeho objednávky.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání se objedná k poskytování služeb uživatelem.
Objednávkou je zamluvení termínu poskytnutí služby spotřebitelem v kalendáři na e-shopu u konkrétního uživatele. 
E-shop znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy http://beautiful-secret.volprecht.cz/, jejíž hlavním účelem je zobrazení, výběr a objednání služby spotřebitelem u uživatele.
Spotřebitel se může bezplatně objednat na e-shopu u uživatele k poskytnutí služby, kterou uživatel poskytuje. Spotřebitel se objednává na kalendáři v sekci u konkrétního uživatele. 
Učiněním objednávky nedochází k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a uživatelem. Smlouva mezi spotřebitelem a uživatelem je uzavřena až přijetím konkrétních podmínek poskytnutí služby v místě, kde bude služba poskytnuta, nebo jindy dle dohody uživatele a spotřebitele. 
Poskytovatel není třetí stranou smlouvy mezi uživatelem a spotřebitelem. Přihlášením spotřebitele na termín u konkrétního uživatele nevzniká vůči poskytovateli žádná práva a povinnosti mimo těch, které vyplývají z tohoto souhlasu a právních předpisů o ochraně osobních údajů. 
Mezi poskytovatelem a spotřebitelem nevzniká žádná smlouva, z které by stranám vznikala nějaká práva a povinnosti mimo těch na ochranu osobních údajů. Spotřebitel může pouze využít e-shop poskytovatele k přihlášení ke službě uživateli, bez toho, že by tím vznikal právní vztah mezi poskytovatelem a spotřebitelem. 
Za účelem poskytnutí služby uživatelem spotřebiteli bude poskytovatel shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje spotřebitele, které ten zadá ve formuláři k přihlášení k termínu poskytnutí služby na e-shopu poskytovatele. 
Spotřebitel dává výslovný souhlas s tím, aby poskytovatel poskytl osobní údaje spotřebitele v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail uživateli. Osobní údaje budou poskytnuty za účelem objednávky u uživatele a možné úpravy nebo upřesnění sjednaného termínu a rozsahu služeb. 
Spotřebitel dává výslovný souhlas s tím, aby poskytovatel uchovával, shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail za účelem vedení kartotéky spotřebitelů, kteří využívají služeb uživatelů. Souhlas je dán na dobu neurčitou. 
Poskytovatel je oprávněn provádět analýzu zneužívání přihlašování k uživatelům ze strany spotřebitelů. K tomu je oprávněn využít poskytnuté osobní údaje spotřebitele. Jedná se zejména o situace, kdy se spotřebitel přihlásí k více uživatelům na stejný čas. Analýza bude prováděna na základě zadaného telefonního čísla. V případě, že by poskytovatel zjistil, že spotřebitel se opakovaně přihlašuje pod stejným telefonním číslem k poskytnutí služby u více uživatelů ve stejném čase nebo v takovém, kdy by služby nemohly být poskytnuty z důvodu časového přesahu, tak je poskytovatel oprávněn znemožnit přihlášení k termínu služby na e-shopu pod takovým telefonním číslem (zablokovat telefonní číslo). Za opakované přihlašování se považuje přihlášení 3x.     
Osobní údaje jsou poskytnuty spotřebitelem dobrovolně a jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s právními předpisy., zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. 
Osobní údaje budou zpracovávány elektronickými prostředky.
Spotřebitel má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných. Pokud spotřebitel zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak může zejména požádat o vysvětlení, požadovat, aby se poskytovatel zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav, a pokud této výzvě nevyhoví, může se spotřebitel obrátit se svým podnětem přímo na správní úřad v oblasti ochrany osobních údajů.
Spotřebitel může souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů kdykoliv odvolat.