Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
dále jen „VOP“

    I. Základní ustanovení   
Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace, kde smluvními stranami jsou poskytovatel a uživatel. Tyto VOP jsou platné a účinné od ……………..
Poskytovatelem je Michal Bureš, IČO: 05024803, Sládkova 854, 539 73 Skuteč.
Uživatelem je podnikatel, který na E-shopu nabízí své služby, případně využívá další služby nabízené poskytovatelem.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání se objedná k poskytování služeb uživatelem.
Případný právní vztah uživatele se spotřebitelem se řídí jejich následnou dohodou a příslušnými právními předpisy o spotřebitelských smlouvách a o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. 
E-shop znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet     prostřednictvím internetové adresy http://beautiful-secret.volprecht.cz/, jejíž hlavním účelem je zobrazení uživatelů a jejich služeb, výběr a objednání služby spotřebitelem u uživatele a dalších služeb poskytovaných poskytovatelem uživateli.
Přístupové údaje znamenají přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené uživatelem do databáze E-shopu při registraci nebo později při změně hesla.
Registrace znamená elektronickou registraci uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu. 
Uživatelský účet znamená část E-shopu, která je každému jednomu uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání přístupových údajů. 
Uživatel po vyplnění registračního formuláře a před potvrzením registrace na E-shopu potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP.
Smlouva o poskytování služeb internetové prezentace je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem, na jejímž základě jsou ze strany poskytovatele prováděny služby za účelem prezentace  uživatele a další služby, které si uživatel u poskytovatele objedná. Za to se uživatel zavazuje uhradit poskytovateli dohodnutou odměnu, dle platného ceníku poskytovatele.
Kontaktní osoba uživatele – osoba, kterou písemně určil uživatel pro komunikaci s poskytovatelem.
Místo plnění – místem plnění je sídlo poskytovatele.

    II. Informace před uzavřením smlouvy
Poskytovatel informuje uživatele, že
náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora uživatele, poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká odměny za poskytnutí služby poskytovatelem;
úhrada ceny za poskytnutí služby poskytovatelem uživateli není závislá na tom, zda nakonec dojde k uzavření dohody mezi uživatelem a spotřebitelem;
ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném poskytovatelem uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;
v případě, že o službu nabízenou uživatelem projeví zájem spotřebitel a přihlásí se k poskytnutí služby, tak tím není ještě uzavřena smlouva mezi spotřebitelem a uživatelem o poskytnutí služeb. K uzavření smlouvy dojde, až když se spotřebitel dostaví do provozovny uživatele nebo na jiné místo, kde bude služba poskytnuta a dojde k dohodě o konkrétních podmínkách poskytování služeb.

   III. Smlouva o poskytování služeb internetové prezentace, poskytnutí služby
Smlouvu může uživatel uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na e-shopu. Uživateli může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník poskytovatele při emailové objednávce. Než uživatel závazně potvrdí nabídku na uzavření smlouvy na e-shopu, má uživatel právo navrhnout poskytovateli prostřednictvím emailové komunikace změnu, úpravu nebo doplnění smlouvy včetně VOP. Smlouva o poskytování služeb internetové prezentace dle webové objednávky na e-shopu vzniká po odeslání objednávky uživatelem jejím doručením poskytovateli. Uzavření smlouvy poskytovatel neprodleně potvrdí uživateli emailem na uživatelem zadaný email. Uzavřením smlouvy se uživatel stane členem Beautiful Secrets. 
Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Smlouvou o poskytování služeb internetové prezentace se poskytovatel zavazuje, že uživateli poskytne službu spočívající v prezentaci uživatele na e-shopu v rozsahu uvedeném v těchto VOP a případně k objednávkám spotřebitelů nebo jiných podnikatelů na poskytnutí služby, kterou uživatel poskytuje, případně k poskytnutí dalších služeb, které si uživatel u poskytovatele zvolí. Uživatel se zavazuje, že službu, kterou prostřednictvím e-shopu nabízí spotřebiteli, poskytne a uhradí za objednávku poskytovateli cenu dle platného ceníku vydaného poskytovatelem.
Uživatel poskytne spotřebiteli nabízenou službu v ujednaném množství, jakosti a za nabízených podmínek a provedení. 
Poskytovatel neodpovídá za kvalitu služeb uživatele, je pouze poskytovatelem internetové prezentace.
Podle volby uživatele bude poskytovatel provádět prezentaci uživatele v uvedeném rozsahu nebo bude provádět prezentaci uživatele za současného poskytnutí služby internetového kalendáře pro objednávky spotřebitelů u uživatele. Uživatel si může zvolit i poskytnutí dalších doplňkových služeb nabízených poskytovatelem. 
V případě, že si uživatel zvolí variantu, kde bude poskytovatel prezentovat uživatele bez poskytnutí služby internetového kalendáře, tak poskytovatel poskytne službu v rozsahu uvedeném v tomto odstavci. Poskytovatel zveřejní na e-shopu tyto údaje uživatele: jméno nebo název uživatele, adresu provozovny, internetové stránky uživatele a facebook pokud je mají, pracovní čas, email, telefon, ceník, galerii, informace, které zadají do popisu služby a recenze o uživatelích. Zveřejněním údajů dojde k prezentaci uživatele. Uvedené údaje zveřejní, pokud budou uživatelem zadány na jeho uživatelském účtu. Uživatel má povinnost zadat minimálně tyto údaje:  
V případě, že si uživatel zvolí variantu, kde bude poskytovatel prezentovat uživatele s využitím služby internetového kalendáře pro objednávky spotřebitelů, tak poskytovatel poskytne službu v tomto rozsahu. Poskytovatel zveřejní na e-shopu tyto údaje uživatele: jméno nebo název uživatele, adresu provozovny, internetové stránky uživatele a facebook pokud je mají, pracovní čas, email, telefon, ceník, galerii, informace, které zadají do popisu služby a recenze o uživatelích. Zveřejněním údajů dojde k prezentaci uživatelů. Uvedené údaje zveřejní, pokud budou uživatelem zadány na jeho uživatelském účtu. Uživatel má povinnost zadat minimálně tyto údaje:      
Poskytovatel zároveň na e-shopu zřídí kalendář objednávek, kde se budou moci spotřebitelé objednat na konkrétní termín u uživatele v rozsahu jeho pracovního času. 
Pokud si uživatel zvolí variantu s využitím služby kalendáře objednávek, tak se zavazuje, že v případě, že se spotřebitel objedná přes tento kalendář k uživateli, tak službu skutečně poskytne v ujednaném místě, čase a rozsahu. 
Poskytovatel nabízí také další zpoplatněné služby, mezi které patří také:
Reklama – 
sms – 
e-mail – 
jiné služby, které budou poskytovatelem nabízeny na e-shopu.
Poskytování dalších zpoplatněných služeb si bude moci uživatel zvolit na e-shopu poskytovatele. V případě, že si uživatel zvolí některou z nabízených dalších zpoplatněných služeb, tak se zavazuje za ně hradit cenu dle platného ceníku poskytovatele.  
Poskytovatel není povinen zajišťovat nebo poskytovat služby v případě, že uživatel je v prodlení s plněním povinností, které pro něj ze smlouvy o poskytnutí internetové prezentace vyplývají. 

    IV. Vadné plnění
Služba dle smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace a těchto služeb je poskytována vadně, není-li poskytována v rozsahu a za podmínek dle těchto VOP.  To neplatí, pokud služba není poskytována řádně bez zavinění poskytovatele.
 

    V. Odpovědnost poskytovatele a uživatele
Poskytovatel odpovídá uživateli, že po celou dobu trvání smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace budou poskytovány služby dle této smlouvy a VOP. Zejména, že uživatel bude v dohodnutém rozsahu prezentován  na e-shopu a bude možné, aby si spotřebitelé mohli na e-shopu dohodnout volný termín poskytnutí služby nabízené uživatelem.
Uživatel je oprávněn uplatnit právo z vady poskytnuté služby u poskytovatele po dobu, po kterou vada trvá. S ohledem na to, že uživatel hradí ceny za služby e-shopu pouze v případě, že je služba skutečně poskytnuta, tak nemá v případě vady nárok na slevu za poskytnuté služby. V případě, že však služby dle smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace a těchto VOP nebudou poskytovány více než 21 dní v kuse, tak má uživatel právo od smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace odstoupit.
Uživatel má právo, aby poskytovatel odstranil vzniklé vady v poskytování služeb dle těchto VOP v co nejkratší době po jejich zjištění. 
Uživatel má povinnost vadu poskytované služby bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli, až po oznámení mu běží 21 denní lhůta po které může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace. 
    VI. Záruka za jakost
Záruka za jakost není poskytována.

    VII. Osobní údaje, uživatelský účet
Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje sdělené uživatelem budou použity pouze k uskutečnění plnění účelu smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace a marketingových akcí poskytovatele. Osobní údaje v rozsahu jméno nebo název uživatele, adresu provozovny, internetové stránky uživatele a facebook pokud je mají, pracovní čas, email, telefon, ceník, galerii, informace, které zadají do popisu služby a recenze o uživatelích budou uvedeny na e-shopu, tedy zveřejněny a budou sloužit k prezentaci uživatele a k možnosti spotřebitelů přihlásit se k poskytnutí služby, kterou uživatel nabízí. Dále budou poskytnuty v souvislosti s platebním stykem týkajícím se poskytované služby.Osobní údaje, které jsou poskytnuty uživatelem za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace a marketingových akcí poskytovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s právními předpisy. Uživatel dává výslovný souhlas se shromažďováním, uchováváním, zveřejňováním a zpracováním uvedených osobních údajů na dobu neurčitou. 
Osobní údaje v rozsahu IČO a DIČ budou shromažďovány a zpracovávány pouze pro potřeby poskytovatele k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o poskytování internetové prezentace.
Uživatel dává poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace a využití pro marketingové účely poskytovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms, e-mail, prezentace na e-shopu), a to až do doby jeho  vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 
Osobní údaje budou zpracovávány elektronickými prostředky, a to pouze poskytovatelem.
Uživatel má právo zřídit si registrací uživatelský účet.
Uživatel má povinnost zadat před vstupem do uživatelského účtu přístupové údaje. 
Identifikační údaje uživatele zadané při registraci se považují za údaje zadané při objednávce každé služby, které uživatel učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu. Tyto identifikační údaje může uživatel změnit ve svém uživatelském účtu, v rozsahu, který tento uživatelský účet umožňuje. Uživatel má povinnost změnit své identifikační údaje v rozsahu místa poskytování jim nabízené služby.   
Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou poskytovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto údajů je uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené lhůtě poskytne uživateli nové přístupové údaje. 
Poskytovatel poskytne osobní údaje spotřebitelů maximálně v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a email uživateli za účelem objednávky spotřebitele u uživatele. Uživatel se zavazuje, že takto poskytnuté údaje bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Uživatel má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak může zejména požádat o vysvětlení, požadovat, aby se poskytovatel zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav, a pokud této výzvě nevyhoví, může se uživatel obrátit se svým podnětem přímo na správní úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

     VIII. Objednávání, kupní cena
Poskytovatel poskytuje službu za cenu platnou v době poskytnutí konkrétní služby. Cena za poskytnutí služby se řídí platným ceníkem vydávaným poskytovatelem.
Uzavřením smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace uživatel souhlasí s platným a účinným ceníkem poskytovatele a prohlašuje, že s ním byl seznámen. Uživatel se zavazuje za poskytnuté služby uhradit cenu dle ceníku platného v době poskytnutí služby.
Ceny v ceníku jsou uvedeny jak bez DPH, tak s DPH. 
Platby za poskytnuté služby budou probíhat formou kreditů. Uživatel je povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace dobít si kredit na e-shopu alespoň částkou 100,- Kč. Dále je pak povinen dobít kredit alespoň částkou 100,- Kč do jednoho roku od předchozího dobití. Pokud není za rok využit kredit alespoň ve výši 100 bodů, tak má poskytovatel nárok na odměnu ve výši odpovídající 100,- Kč a kreditu vyčerpanému uživatelem za poslední rok. 
V případě poskytnutí služby poskytovatelem uživateli uhradí uživatel cenu za službu tak, že poskytovatel strhne odpovídající částku z kreditu uživatele, který na e-shopu má. 
Nárok na odměnu náleží poskytovateli objednáním zpoplatněné služby. 

    IX. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
Smlouva o poskytování služeb internetové prezentace může být ukončena dohodou smluvních   stran, výpovědí, odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem, který umožňují právní předpisy pro vztah mezi podnikateli. 
Odstoupení od smlouvy o poskytování internetové prezentace je možné v případech a za podmínek stanovených v právních předpisech pro vztah mezi podnikateli a v případech stanovených v těchto VOP.    
V případě, že uživatel odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovatelem nebo jejich zveřejněním, případně z jiného důvodu nebude moci poskytovatel zpracovávat osobní údaje uživatele nebo zveřejňovat, tak má poskytovatel právo od smlouvy o poskytování internetové prezentace odstoupit.
Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od okamžiku doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
Bude-li proti uživateli zahájeno insolvenční řízení může poskytovatel od smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace odstoupit.  
Odstoupení zašle uživatel na adresu: 
Michal Bureš, Sládkova 854, 539 73 Skuteč 
Odstoupení od smlouvy zašle poskytovatel na adresu uvedenou na účtu uživatele v e-shopu.

    X.Smluvní pokuta, náhrada škody
V případě, že si uživatel zvolil variantu s poskytnutím služby kalendáře a v případě, že se        spotřebitel objedná přes tento kalendář k uživateli k poskytnutí služby a uživatel službu neposkytne v ujednaném místě, čase a rozsahu, tak se uživatel zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši ………………. za každé takové porušení povinností. Pokuta je splatná do 10 dnů od doručení výzvy k úhradě pokuty uživateli. Tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody vzniklou z porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.  
Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která vznikla druhé smluvní straně v důsledku porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování internetové prezentace a těchto VOP.
Za porušení povinností se nepovažuje, pokud k nim došlo v důsledku zásahu vyšší moci. Jedná se zejména o povodně, požáry, výpadky elektřiny, válečné stavy, výpadky internetu, útoky hackerů, přírodní a živelné katastrofy. 


    XI.Členství v Beautiful Secrets
11.1. Uzavřením smlouvy o poskytování internetové prezentace vzniká uživateli členství v Beautiful Secrets. Členství v Beautiful Secrets automaticky zaniká s ukončením smlouvy o poskytování internetové prezentace.
11.2.  Beautiful Secrets je seznam uživatelů, který není právnickou osobou ani jiným sdružením dle občanského zákoníku. Jedná se pouze o seznam uživatelů vedený poskytovatelem. Osobám uvedeným v tomto seznamu vyplývají výhody, které zajistil poskytovatel. Rozsah výhod může poskytovatel průběžně měnit, včetně toho, že žádné výhody z členství nebudou. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace nevzniká účastníku nárok na tyto výhody. Jedná se o nenárokovou složku smlouvy, kterou může poskytovatel odmítnou plnit bez náhrady.

    XII.Práva a povinnosti smluvních stran
12.1.    Uživatel  je povinen poskytovat bez zbytečného odkladu nezbytnou součinnost poskytovateli k plnění smlouvy o poskytování služeb internetové prezentace. Uživatel je povinen sdělovat poskytovateli pravdivé údaje. 
12.2.     V případě, že uživatel přestane vykonávat služby, které budou prezentovány na e-shopu nebo přeruší vykonávání takových služeb, tak je povinen o tom poskytovatele neprodleně informovat. V takovém případě dojde k úpravě prezentace uživatele. 
12.3. V případě, že uživatel zvýší rozsah služeb, tak poskytovatel upraví prezentaci uživatele tak, aby odpovídala skutečnosti sdělené uživatelem.
12.4. Uživatel předá poskytovateli fotografie, podklady a jiné údaje, s kterými je oprávněn nakládat a k jejichž zveřejnění může dát souhlas. Tento souhlas zároveň předáním dává. Zejména prohlašuje, že nedochází zveřejněním takových fotografií a podkladů k porušení právních předpisů chránících autorská práva a licence. V případě porušení této povinnosti nahradí uživatel poskytovateli škodu, která mu tím vznikla. 
 
     XIII. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou platné a účinné od ……………………………. 
V případě registrace uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 občanského zákoníku a poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP; změnu oznámí uživateli zveřejněním nového znění VOP na e-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu uživatele zadanou do databáze e-shopu. Uživatel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě 1 měsíce od prvního přihlášení se do uživatelského účtu po oznámení změny VOP (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky uživatele (je-li doručováno emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 1 měsíce, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. Poskytovatel může tyto VOP měnit i z důvodu změny internetových stránek e-shopu.
V případě doručování poštou je povinnost doručit písemnost jedné smluvní strany druhé     smluvní straně splněna, jakmile druhá smluvní strana písemnost převezme nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena odesílající straně jako nedoručitelná a druhá smluvní strana svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařila. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže druhá smluvní strana přijetí písemnosti odmítne.